Dr. Etsuko Shimobayashi


Assistant / Postdoc (FG Kapfhammer)

Office

Departement Biomedizin
DBM Pestalozzistrasse - FG Kapfhammer
Pestalozzistrasse 20
4056 Basel
Schweiz